เกี่ยวกับเรา


[ข้อมูลทั่วไป] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย]

บ้านหมี่วิทยา


1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา

     ชื่อโรงเรียน          บ้านหมี่วิทยา
     วันสถาปนา          10  มิถุนายน  พ.ศ. 2465
     สถานที่ตั้ง             278  หมู่  5  ถนนศิลาสัมพันธ์  ตำบลสนามแจง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
 สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - แดง
                            น้ำเงิน มีความหมายว่า ความมีคุณธรรม  จริยธรรม
                             แดง มีความหมายว่า ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ
     เครื่องหมายประจำโรงเรียน รูปเจดีย์วัดเชียงงา  ประกอบด้วยรัศมีของเจดีย์  และห่วงโซ่ทอง  ซึ่งมีความหมายดังนี้
รูปเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอบ้านหมี่  ซึ่งอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา  (ปานขาว)  ตั้งอยู่ข้างบริเวณเจดีย์นี้
รัศมีของเจดีย์ หมายถึงความรุ่งโรจน์  เจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษา
ห่วง 4 ห่วง  และโซ่ทองหมายถึง  องค์ 4 แห่งการศึกษา  นั่นคือ  พุทธิศึกษา
จริยศึกษา  พลศึกษา  หัตถศึกษา  ที่ชาวบ้านหมี่วิทยาถือเป็นหัวใจในการบริหาร 
 อักษรย่อ  บ.ม.
 รหัส  GPA  06160601
 คำขวัญ  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม
 คติพจน์  นตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 หมายเลขโทรศัพท์ 0  3647  1031,  0  3647  2081
 หมายเลขโทรสาร 0  3647  2031
 เว็บไซท์โรงเรียน www.banmi.ac.th
 E-mail  banmi2009@gmail.com 2. ประวัติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตำบลสนามแจง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา เดิมชื่อโรงเรียนประจำอำเภอบ้านเซ่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2465 โดยนายพล  นางปาน ปานขาว (พ่อเฒ่าผ่าน แม่เฒ่าผ่าน ปานขาว) คหบดีชาวตำบลเชียงงา อำเภอบ้านเซ่า (อำเภอบ้านหมี่ในปัจจุบัน)  จังหวัดลพบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2465  ต่อมา เมื่อพ.ศ.2482  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำอำเภอบ้านหมี่ และในปี พ.ศ.2494 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกเป็น โรงเรียนบ้านหมี่ “ปานขาว” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีพ.ศ.2519
 ต่อมา พ.ศ. 2500 นายชงค์ วงษ์ขันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมี่ “ปานขาว”ในขณะนั้น เห็นว่าพื้นที่ของโรงเรียนเดิมคับแคบ  ไม่สามารถจะขยายให้กว้างได้ เนื่องจากพื้นที่ติดกับวัดเชียงงา จึงได้ติดต่อขอความกรุณาจาก พลตำรวจเอกสงวน – คุณนายบุญช่วย จิตตาลาน คหบดีชาวตลาดบ้านหมี่เพื่อขอที่ดินย้ายโรงเรียน  และได้รับความกรุณาจากท่านบริจาคที่ดินทางไปหนวดศิลา  ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นจำนวน 20 ไร่ และบริจาคเงินสด จำนวน 140000 บาท เพื่อสมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการในการก่อสร้างอาคาร 1 หลัง ขึ้นที่บริเวณที่ดินที่บริจาคซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่ก่อสร้างสำเร็จเมื่อ พ.ศ.2503
 ในปีการศึกษา 2504 ได้ทำการย้ายนักเรียนชั้นม.4 - ม.6 มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างเสร็จ  ส่วนนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ยังคงเรียนที่โรงเรียนเดิม  จนถึงปีการศึกษา 2506 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่ทั้งหมด  ส่วนอาคารเรียนหลังเดิมที่บริเวณวัดเชียงงาได้ยกให้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนประถมวัดเชียงงา (ร.ร. อนุบาลบ้านหมี่) ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านหมี่ “ปานขาว” เป็น โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (ตามหนังสือ วส ที่ 1267/2505 ลงวันที่ 5 กันยายน 2505) จนกระทั่งปัจจุบันนี้ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
 ในปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 6 ให้เป็นโรงเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ได้รับรับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ    ได้รับรางวัลห้องสมุดเหรียญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 6 ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนผู้นำด้าน ICT
  ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามจำนวนห้องเรียน  ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียน 8 - 8 – 8 รวม 24  ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียน 6 – 6 – 6 รวม18 ห้อง รวมทั้งสิ้น 42 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,770 คน จำนวนข้าราชการครู 89 คน ครูอัตราจ้าง  4 คน นักการภารโรง 3 คน ยาม 2 คน คนงาน 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  มีนายปราโมทย์ วุฒิวิชญญานันต์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 


3. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย
วิสัยทัศน์  (Vision)
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางภาษาและการคิด  วิเคราะห์   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองรักวัฒนธรรมไทย  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในด้านการสื่อสารต่อและสร้างงาน  อยุ่ในสังคมได้มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล
พันธกิจ ( Mission )
พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  นักเรียนได้รับการพัฒนา  เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสูงสุด เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญการจัดการกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการและการวัด  ประเมินผลตามสภาพจริง
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้มีการเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและถนอมความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพพอเพียงสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้   และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สุงสุดกับนักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   คิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  รู้จักการสร้างงาน   สร้างอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิตสำนึก  ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม  รักการออกกำลังกาย  มีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล  สนับสนุนการระดมสรรพกำลัง  ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ทัองถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์  (GOAL) 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
นักเรียนทุกคนมีทักษะทางด้านภาไทย  ภาษาอังกฤษ  ฯลฯ
นักเรียนทุกคนมีทักษะทางการคิดวิเคราะห์
นักเรียนทุกคนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์
นักเรียนทุกคนเกิดควสมภาคภูมิใจ  มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรุ้
นักเรียนทุกคนรักการออกกำลังกาย  มีทักษะในการดำเนยินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย์
วัฒนธรรมของความเป็นไทย
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  คิดแบบมีเหตุผล
กลยุทธ์หลัก
สร้างพลังการขับเคลื่อน ให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้อย่างดี
เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน
สร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน   องค์กร   ประชาคม   ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนา